Tarief

Meesters van zaken hanteert een redelijk tarief dat ligt beneden de gemiddelde tarieven van advocaten. Alleen de door het kantoor te maken externe kosten zullen daar nog bij komen. Dat zijn bv. de kosten voor deurwaarder, griffierecht, reiskosten, kosten van deskundigen en van aangetekende- of pakketpost, uittreksels en inlichtingen. In alle zaken geldt een basistarief dat afhankelijk is van o.m. het belang van de zaak en waarbij voor reis- en wachturen een factor 0,7 geldt. Er kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Er worden geen aanvullende kantoorkosten berekend. Aanpassing van het tarief vindt plaats op basis van de aard van de te behandelen zaak, het met de zaak gemoeide belang en de werkzaamheden en de ervaring van de advocaat. Er wordt per maand gedeclareerd en er kan een voorschot worden gevraagd. Op alle overeenkomsten met Meesters van zaken zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst vindt u hier.

Het is soms ook mogelijk om afspraken te maken over vaste bedragen voor de behandeling van uw zaak. Of over een gedeeltelijk van het resultaat afhankelijke vergoeding. Vraag er naar bij het eerste gesprek.

Rechtsbijstandverzekering

Ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kan Meesters van zaken u bijstaan. Er staat waarschijnlijk in de polis dat de rechtsbijstand in natura geleverd kan worden. De rechtsbijstandsverzekeraar wil graag zelf de jurist kiezen die u bijstaat om de kosten zoveel mogelijk te beperken.

Vrije advocaatkeuze is echter een recht. Dit betekent dat u zelf een advocaat mag kiezen, zelfs als u er al mee hebt ingestemd dat een jurist van de verzekeraar u zou helpen. Deze vrije keuze hebt u ook indien er sprake is van een procedure waarvoor niet de verplichte bijstand van een advocaat nodig is.

U kunt zelf de verzekeraar benaderen met het verzoek om de advocaat van uw keuze te mogen inschakelen. Dit kan ook worden gedaan door de advocaat van uw keuze. U hebt ook vrije advocaatkeuze indien u het niet eens bent met de wijze van behandeling van uw zaak door de jurist/advocaat van de verzekeraar en u zelf een keuze voor een andere advocaat wilt maken.

Proceskostenveroordeling

Er wordt altijd naar gestreefd om de kosten die het inschakelen van een advocaat met zich meebrengt zoveel mogelijk te verhalen op de tegenpartij. Het wettelijk systeem van de proceskostenveroordeling gaat echter uit van forfaitaire vergoedingen voor rechtsbijstand en het voorziet niet in verhaal van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

No cure, no pay

In het algemeen is het niet toegestaan om de beloning van de advocaat helemaal van het resultaat van de zaak af te laten hangen. Wel kan het resultaat van invloed zijn op het honorarium. Dat kan bijvoorbeeld door het honorarium per uur of de totale aanneemsom afhankelijk te stellen van het resultaat of door een verhoging van de einddeclaratie bij goede afloop van de zaak. In voorkomende gevallen kunnen hierover afspraken worden gemaakt.

Kennismaking

Nieuwe cliënten kunnen bij Meesters van zaken terecht voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van ongeveer 20 minuten. Dan wordt bekeken of Meesters van zaken iets voor u kan betekenen en zo ja, op welke manier uw probleem het beste kan worden aangepakt en of een inschatting van de kosten te maken is. Zodoende wordt gepoogd de kosten voor u overzichtelijk te houden. Wordt uw zaak in behandeling genomen, dan worden de daarmee gemoeide werkzaamheden in rekening gebracht.

Incassotarief

Voor incassozaken kunnen speciale tarieven worden afgesproken. Klik hier voor meer informatie.

Klankbordtarief/ abonnement

Voor vaste relaties kent Meesters van zaken een speciaal klankbordtarief. Tegen een gematigd tarief (factor 0,7) kunnen relaties van het kantoor met een van de advocaten “klankborden”, oftewel overleggen en adviezen krijgen bij overzichtelijke problemen waarvoor geen dossier hoeft te worden aangelegd en waar geen vervolgwerkzaamheden voor nodig zijn. Hiervoor kan ook een abonnement worden afgesloten, waarbij een vast maandbedrag geldt. Vraag er naar met het formulier onderaan de pagina.

Gesubsidieerde rechtshulp

Indien u, als particulier, behoefte heeft aan juridische bijstand en uw inkomen en vermogen liggen onder de norm, dan kunt u mogelijk een beroep doen op door de overheid gesubsidieerde rechtshulp.

Als de aanvraag wordt geaccepteerd dan betaalt u de advocaat niet per uur maar u betaalt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan hangt af van uw fiscale inkomen van 2 jaar vóór de aanvraag, zoals dat bij de belastingdienst bekend is. Naast de eigen bijdrage betaalt u eventueel (gereduceerd) griffierecht, kosten van uittreksels en overige kosten. Bij een sterke terugval van het inkomen kan onder omstandigheden worden gekeken naar het huidige inkomen.

Klik hier voor meer informatie.

WID/MOT en aansprakelijkheid

Advocaten moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zij zijn verplicht om hun cliënten te identificeren en om hun legitimatie te controleren. Bovendien moeten zij financiële transacties met een ongebruikelijk karakter melden. Ook mogen zij slechts in beperkte mate contant geld aannemen. Bovendien moet iedere advocaat zich verzekeren tegen de risico’s van aansprakelijkheid. Lees meer….

Kwaliteitsonderzoek

Meesters van zaken doet permanent onderzoek naar de tevredenheid van de cliënten. Het wordt op prijs gesteld als u aan dit korte onderzoek meewerkt. U kunt daarvoor bij beëindiging van uw zaak een uitnodiging krijgen. De resultaten van het onderzoek kunt u zien door op het logo hieronder (Advocaatscore) te klikken.

Ga naar de inhoud