Tarieven en voorwaarden voor incassozaken

ALGEMEEN: DE OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING

1.       Meesters van zaken zal in opdracht (ex art. 7:400 BW) van de cliënt werkzaamheden verrichten die er op gericht zijn de debiteur van de cliënt ertoe te bewegen het aan de cliënt verschuldigde bedrag uit hoofde van enigerlei overeenkomst te voldoen.

2.       Op de opdracht zijn de nader te omschrijven incassovoorwaarden slechts van toepassing na schriftelijke bevestiging door Meesters van zaken.

3.       Voor zover daarvan hieronder niet uitdrukkelijk wordt afgeweken zijn op alle door Meesters van zaken aanvaarde incasso-opdrachten de door Meesters van zaken gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zoals gepubliceerd op www.mvz.nl.

4.       Na acceptatie van de opdracht blijven de hierna te omschrijven incassovoorwaarden in beginsel slechts van toepassing op de door Meesters van zaken uit te voeren werkzaamheden indien de vordering van de cliënt onweersproken is door de debiteur.

5.       De vordering wordt onder meer geacht te zijn weersproken indien de debiteur van de cliënt zich op het standpunt stelt dat hij de vordering van de cliënt niet, dan wel nog niet behoeft te voldoen op grond van verrekening met eigen vorderingen, opschorting van de nakoming, beslaglegging ten laste van de cliënt dan wel als gevolg van een door de debiteur aangevoerde toerekenbare tekortkoming van de cliënt zelf.

6.       Het is aan Meesters van zaken voorbehouden om, ondanks een eventueel door de debiteur gevoerd verweer, de incasso van de vordering van cliënt op basis van deze voorwaarden voort te zetten.

7.       Indien er sprake is van een verweer zoals hiervoor omschreven zal Meesters van zaken dat na bekendwording direct aan de cliënt melden.

DE INCASSO, 1e FASE:

8.       De cliënt zal, alvorens de te incasseren vordering(en) op basis van deze voorwaarden aan Meesters van zaken uit handen te geven, de debiteur minimaal éénmaal deugdelijk, dat wil zeggen aangetekend of per faxbericht met ontvangstbevestiging of per e-mail met leesbevestiging, tot betalen hebben gesommeerd.

9.       De cliënt verstrekt aan Meesters van zaken alle afschriften van eerder gevoerde correspondentie, de onder 8 genoemde sommatie, telefoonnotities en een afschrift van de door de cliënt gehanteerde algemene voorwaarden, de eventueel door de debiteur gehanteerde algemene voorwaarden en een afschrift van de overeenkomst waaruit de betreffende vordering voortvloeit.

10.    Meesters van zaken zal, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de stukken als omschreven onder 9. de debiteur sommeren om naast de hoofdsom te voldoen de kosten en de contractuele of de wettelijke (handels)rente. In het algemeen wordt voor de betaling van het verschuldigde steeds vijf werkdagen na aanschrijving aangehouden tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval zich daartegen verzetten. In goed overleg tussen Meesters van zaken en de cliënt kunnen nadere, schriftelijk vast te leggen, afspraken worden gemaakt.

11.     Alle in deze fase door Meesters van zaken gemaakte externe kosten, zoals kosten uittreksels handelsregister, kadaster en aangetekende verzending komen voor rekening van de cliënt.

 

AFREKENING ONTVANGSTEN:

12.    Indien de debiteur na het verzenden van de sommatie enig bedrag aan de cliënt rechtstreeks, dan wel aan Meesters van zaken, voldoet is de cliënt het volgende honorarium aan Meesters van zaken verschuldigd:

–           Indien de debiteur zowel het bedrag in hoofdsom als de gevorderde rente en (buitengerechtelijke) kosten voldoet, dan is de cliënt aan Meesters van zaken verschuldigd een bedrag gelijk aan de betaalde kosten, exclusief BTW.

–           Bij betaling van de hoofdsom en een gedeelte van de rente en/of de kosten: de betaalde rente en kosten tot maximaal de gevorderde kosten.

–           Bij betaling van de hoofdsom of minder: 15% van het betaalde bedrag tot maximaal de gevorderde kosten.

13.    Indien de debiteur (een deel van) het gevorderde niet binnen de gestelde termijn voldoet, dan zal overleg plaatsvinden tussen de cliënt en Meesters van zaken om te bezien of het dossier wordt gesloten, met inachtneming van het voorafgaande, dan wel of de zaak voorgelegd zal worden aan de bevoegde rechter.

 

INCASSO IN RECHTE:

14.    Indien de debiteur in rechte moet worden betrokken is de cliënt het volgende uurtarief (exclusief BTW), afhankelijk van het belang (= hoofdsom, rente tot de dag van dagvaarding en gevorderde kosten) van de zaak, aan Meesters van zaken verschuldigd:

– belang < € 5.000:                                        € 85

– belang tussen € 5.000 – € 10.000:          € 120

– belang tussen € 10.000 – € 25.000:        € 150

– belang tussen € 25.000 – € 100.000:     € 195

– belang > € 100.000:                                   € 235

15.    Alle in deze fase door Meesters van zaken gemaakte externe kosten, zoals leges, griffierecht, deurwaarderskosten, kosten getuigen, deskundigenbericht en procureurskosten, komen voor rekening van de cliënt.

 

DE INTERNE PROCEDURE:

16.    Meesters van zaken zal minimaal één keer per kwartaal de cliënt per incassodossier op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken.

Deel dit als eerste!
Ga naar de inhoud