Algemene voorwaarden

Opdracht
1.1 Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door Meesters van zaken. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 2 BW wordt uitgesloten.
1.2. De cliënt vrijwaart Meesters van zaken tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de cliënt verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

Honorarium en verschotten
2.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Meesters van zaken omvatten honorarium en verschotten.
2.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd in eenheden van minimaal 5 minuten en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
2.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Meesters van zaken periodiek vast te stellen basisuurtarief, dat wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring, het specialisme, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid.
2.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Meesters van zaken bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief (jaarlijks) te indexeren.
2.5 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Meesters van zaken ten behoeve van de cliënt zijn betaald (zoals, maar niet beperkt tot griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van andere dan normale verzending per post en kosten van uittreksels). De kantoorkosten zijn inbegrepen in het honorarium.

Gesubsidieerde rechtshulp
3.1 Ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand kan binnen bepaalde grenzen een zogeheten “toevoeging” worden verkregen. Hierbij neemt de overheid het honorarium van de aan de cliënt toegevoegde advocaat (gedeeltelijk) voor haar rekening. Van belang zijn in ieder geval: het inkomen en vermogen van de cliënt en de samenwonende partner en het belang en de aard van de zaak.
3.2 Indien een toevoeging wordt afgegeven dan dient de cliënt aan de advocaat een “eigen bijdrage” te betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen. Daarnaast dient de cliënt nog een deel van de kosten te voldoen.

Betaling
4.1 Declaratie van de werkzaamheden geschiedt in beginsel per maand. Klachten over de declaraties dienen op straffe van verval binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur kenbaar te worden gemaakt.
4.2 De betalingstermijn bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.
4.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke (handels)rente vermeerderd met twee procent verschuldigd.
4.4 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn incassokosten verschuldigd met een minimum van €150,-.
4.5 Indien een declaratie niet binnen 30 dagen wordt voldaan kan Meesters van zaken haar werkzaamheden opschorten. Meesters van zaken is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Voorschot
5. Meesters van zaken kan van de cliënt een voorschot voor honorarium en/of kosten verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen.

Derdengelden
6. Aan de cliënt toekomende gelden worden zo spoedig mogelijk doorbetaald. Nog niet uitbetaalde gelden worden beheerd door de Stichting beheer derdengelden Meesters van zaken.

(Beroeps)aansprakelijkheid
7.1 Meesters van zaken heeft een aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
7.2 Iedere aansprakelijkheid van Meesters van zaken is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan de cliënt voor de betreffende zaak gefactureerde of te factureren bedrag, tot een maximum van €2.500,-.
7.3 Iedere aansprakelijkstelling door de cliënt dient onverwijld, maar uiterlijk binnen drie maanden na ontdekking van de grond voor aansprakelijkheid door de cliënt, te worden gedaan. Dit vorderingsrecht vervalt indien de cliënt de vordering niet binnen één jaar na ontdekking instelt bij de bevoegde rechter.

Archivering
8. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken die cliënt heeft verstrekt na het einde van de opdracht worden teruggegeven. Het betreffende dossier wordt overigens gedurende vijf jaar bewaard.

Klachten
9. Meesters van zaken is aangesloten bij de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur. Indien de cliënt dat wenst kan van deze regeling gebruik worden gemaakt. Het reglement zal op verzoek worden toegezonden.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
10. Op de rechtsverhouding tussen Meesters van zaken en haar cliënt is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Rotterdam locatie Dordrecht is, behoudens het bepaalde in art. 9, bevoegd om van enig geschil tussen Meesters van zaken en cliënt kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Meesters van zaken om een geschil voor te leggen aan een andere rechter.

Versie 1 april 2015                English version

Deel dit als eerste!