Ondernemingsrecht maakt deel uit van het burgerlijke recht, ook wel het privaatrecht of het civiele recht genoemd. Het is een breed, niet geheel vastomlijnd rechtsgebied. Het is het rechtsgebied dat te maken heeft met betrekkingen tussen ondernemers, ondernemingen en derden. Denk aan:

 • de rechtsvormen van ondernemingen zoals coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV, vereniging of stichting,
 • geschillen tussen aandeelhouders,
 • aansprakelijkheidszaken,
 • structuur van een onderneming (waaronder medezeggenschap en toezicht),
 • bijzondere rechtsgebieden als samenwerking tussen ondernemingen, publicatie en registratie,
 • adviezen en ondersteuning bij het oprichten van- en deelnemen in rechtspersonen,
 • contracten,
 • distributieovereenkomsten,
 • fusies en overnames,
 • financiering,
 • mededingingskwesties,
 • incasso’s
 • algemene voorwaarden.

In de praktijk ontstaan binnen ondernemingen regelmatig problemen. Men zich voorafgaand aan het starten van een onderneming of bij het optreden van een probleem vaak onvoldoende laat informeren over de juridische gevolgen. Om die reden ondersteunt Meesters van zaken ondernemingen op diverse gebieden, bij het opstellen van contracten, bij onderlinge geschillen of bij het adviseren omtrent juridische vraagstukken. Tevens wordt strategisch meegedacht in het bereiken van een doelstelling. Daarnaast adviseert Meesters van zaken bestuurders en aandeelhouders over hun bevoegdheden en aansprakelijkheden.

Met het helder en juist vastleggen van afspraken kunnen toekomstige problemen voorkomen of beperkt worden. Dan blijkt dat advisering in een vroegtijdig stadium minder kosten met zich meebrengt dan het voeren van een (soms lange) procedure. Bovendien betrekt Meesters van zaken in haar advisering ook de financiële kant van uw juridische probleem. Want een zaak kan immers nog zo zeer juridisch succesvol lijken, indien de kosten voor het verkrijgen van uw gelijk in geen enkele verhouding staan tot de risico’s, wilt u dit uiteraard graag op voorhand weten.

Tot slot enkele tips voor ondernemers:

 • Bescherm uw handelsnaam, uitvinding en merk tegen kapers.
 • Zijn uw algemene voorwaarden nog actueel en worden zij juist gebruikt?
 • Is de (hogere) wettelijke rente voor handelstransacties er in verwerkt?
 • Bewaar kopieën van alle correspondentie.
 • Breng risicovolle commerciële activiteiten onder in een afzonderlijke BV.
 • Leg al uw afspraken schriftelijk vast.
 • Verzeker u tegen aansprakelijkheid in uw hoedanigheid van bestuurder.
 • Voorkom dat uw vorderingen na vijf jaar verjaren.
 • Zorg ervoor dat uitvindingen van werknemers aan uw bedrijf toekomen.
 • Zorg voor getuigen bij belangrijke besprekingen.