Weggevertje wordt werknemer fataal

Een werkneemster van Kruidvat gebruikte onder werktijd een product dat gratis aan klanten werd weggeven. Zij kreeg op staande voet ontslag. Zij verzocht de kantonrechter om het ontslag terug te draaien. Dat verzoek werd afgewezen. Bovendien moest zij een schadevergoeding aan de werkgever betalen. De volledige uitspraak leest u hier.

Meer arbeidsrecht

Wilt u meer weten over arbeidsrecht en ontslag, kijk dan hier, of neem dan contact op via de button hieronder.

Contact

 

Deel dit bericht op .....Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ontslag op staande voet onterecht

Ontslag op staande voet

Na een woede-uitbarsting op het werk was ontslag op staande voet onder de gegeven omstandigheden toch een te zware sanctie. Hiermee wordt opnieuw duidelijk dat met dit zware middel zorgvuldig omgegaan moet worden. Lees hier de volledige uitspraak.

Overweegt u een werknemer te ontslaan of wordt u ontslagen? Neem dan contact op met Meesters van zaken via de button hieronder.

Contact

 

Deel dit bericht op .....Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Begeeft de rechtspraak zich op een hellend vlak?

Begeeft de rechtspraak zich op een hellend vlak?

Bij de rechtbank Noord-Nederland is een experiment gestart. Daarbij worden de wettelijke waarborgen voor rechtzoekenden opzij geschoven. Vooral rechtsbijstandverzekeraars lijken hier wel bij te varen. Zij hoeven minder “kleine zaken” af te kopen.

Ernstige bezwaren

Lees hier het artikel van Floris Zwartkruis. In dit artikel worden de bezwaren tegen deze gang van zaken duidelijk uiteengezet. Bovendien doet hij een boekje open over de werkwijze van rechtsbijstandverzekeraars. Ook leest u meer over nut en noodzaak van een rechtsbijstandverzekering.

Deel dit bericht op .....Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Indexering alimentatie

Indexering alimentatie

Alimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. De indexering geschiedt van rechtswege. Dat betekent dat ontvangers er per 1 januari automatisch recht op hebben. Het betekent ook dat degene die alimentatie moet betalen er zelf voor dient te zorgen dat het bedrag wordt aangepast.

Per 1 januari 2018 is het percentage waarmee de alimentatie wordt verhoogd 1,5%. Op deze pagina leest u er meer over en u vindt hier ook een rekentool waarmee u de jaarlijkse aanpassing automatisch kunt laten berekenen.

Deel dit bericht op .....Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Uw werkgever heeft u een vaststellingsovereenkomst overhandigd. Of hij heeft een ander voorstel voor beëindiging van uw arbeidsovereenkomst gedaan. In dat geval is het verstandig om hier niet direct inhoudelijk op te reageren, maar om bedenktijd te vragen. U kunt dan een deskundige raadplegen. Die kan u adviseren om al dan niet akkoord te gaan met het voorstel dat u hebt ontvangen. U moet ervan uit gaan dat uw werkgever een aanbod doet waar nog onderhandelingsruimte in zit. Soms moet het ook technisch nog aangepast worden.

Een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst moet aan een aantal minimumeisen voldoen. Dit om ervoor te zorgen dat u geen onnodige risico’s loopt als u onverhoopt een beroep moet doen op een werkloosheidsuitkering na afloop van het dienstverband. Zo moet in ieder geval blijken dat het voorgenomen ontslag niet aan u te wijten is. Ook moet rekening worden gehouden met de voor u geldende opzegtermijn die niet altijd even duidelijk is.

Vaak zijn de kosten van deze werkzaamheden verhaalbaar op de werkgever. Wilt u advies? Neem dan contact op met Meesters van zaken via de button hieronder.

Contact
Deel dit bericht op .....Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ook in 2017 weer aanpassingen arbeidsrecht

Ook in 2017 weer aanpassingen arbeidsrecht

Dit jaar zijn er opnieuw veranderingen geweest in het arbeidsrecht. Deze keer was onder andere de Arbowet aan de beurt en de aanpassingen zijn voor alle werkgevers van belang, ongeacht of u 1 of 250 werknemers hebt. De belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2017 zijn:
– iedere werkgever moet een contract hebben met een Arbodienstverlener;
– zowel nieuwe als bestaande contracten met de Arbodienst moeten aan minimumeisen voldoen;
– recht voor werknemer om bedrijfsarts te bezoeken;
– recht voor werknemer op second opinion;
– belangrijker rol en meer invloed voor bedrijfsarts en preventiemedewerker.

Overtreding van de regels kan leiden tot een boete, hoewel voor bestaande contracten een overgangsperiode geldt. Wilt u weten of  u ook na 1 juli 2017 nog aan de regels voldoet, laat uw contract met de Arbodienst dan controleren door Meesters van zaken. Klik hier om uw vragen te stellen.

Zelf op zoek naar informatie? Kijk dan op de actualiteitenpagina’s van UWV of Ministerie SZ&W.

 

Minimumjeugdloon

Ook zijn er wijzigingen in de regeling van het minimumjeugdloon. De belangrijkste is dat vanaf 22 jaar het gewone minimumloon van toepassing is (voorheen vanaf 23 jaar). De mogelijkheden voor korting en verrekening zijn beperkt en het percentage van het minimumloon voor 18 t/m 21-jarigen gaat omhoog.

Deel dit bericht op .....Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Schikking en verjaring. Let op de termijn!

Schikking en verjaring. Let op de termijn!

Een vonnis van de rechter verjaart na 20 jaar. Procedures eindigen vaak niet met een vonnis, maar met een schikking. Dan krijgt u van de rechter een proces-verbaal waarin de afspraken zijn opgenomen. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat dit weliswaar een van de rechter afkomstig stuk is, maar dat er een overeenkomst in opgenomen is die (al) na 5 jaar verjaart. Lees hier de volledige uitspraak.

Deel dit bericht op .....Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ontslag op staande voet blijft risicovol

Ontslag op staande voet blijft risicovol

Het verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens ziekte levert niet altijd een reden op voor ontslag op staande voet. Zie deze uitspraak van de kantonrechter in Lelystad. Beslist werd dat het thuis verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens volledige arbeidsongeschiktheid geen grond voor ontslag op staande voet was.

Bezint voor u begint

Overweegt u om een werknemer te ontslaan of bent u (op staande voet) ontslagen, neem dan contact op met Meesters van zaken voor advies.

Deel dit bericht op .....Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Belangrijke veranderingen in het arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst arbeidsrecht

Belangrijke veranderingen in het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is ingrijpend veranderd. Vooral (maar niet alleen) wanneer u met tijdelijke arbeidsovereenkomsten werkt is het zaak om u goed te laten voorlichten om risico’s te voorkomen.

Wat verandert er?

Er is tegenwoordig een verplichting tot “aanzegging” m.b.t. voortzetting of beëindiging bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten. En er gelden nieuwe regels voor proeftijd en concurrentiebeding. Bij beëindigen van een arbeidsovereenkomst die 2 jaar of langer heeft geduurd is meestal een vergoeding verschuldigd. Lees hier meer.

Deel dit bericht op .....Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Aansprakelijkheid van een commissaris

Aansprakelijkheid van een commissaris bij faillissement

Niet alleen bestuurders, maar ook commissarissen worden steeds vaker aangesproken door de vennootschap of door de curator wegens onbehoorlijke vervulling van hun taak. In een uitspraak uit 2013 werd de commissaris aansprakelijk gehouden voor het tekort in de boedel van de failliete vennootschap.

Taak en aansprakelijkheid

De taak van de raad van commissarissen (RvC) is om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken binnen de vennootschap en de onderneming. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde. In een faillissement kan een commissaris door de curator van de failliete vennootschap worden aangesproken wanneer blijkt dat de hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Indien daarvan sprake is, kan een commissaris  net als een bestuurder aansprakelijk worden gehouden voor het tekort in de boedel.

De zaak

In deze zaak werden de commissarissen van de vennootschap (naast de bestuurders) hoofdelijk veroordeeld tot het tekort in de boedel van ongeveer twee miljoen euro. De administratie van de vennootschap was niet op orde. Behoorlijke begrotingen ontbraken en bovendien weken de begrotingen aanzienlijk af van de jaarrekeningen. Kwartaalrapportages waren er ook nauwelijks. Uit de kwartaalrapportages die wel werden gemaakt bleek niets van de dalende liquiditeit en de afnemende debiteurenstand. Bovendien ontdekte de RvC pas in februari 2006 een administratieve fout die tot gevolg had dat een groot deel van het boekjaar 2005 ten onrechte werd verondersteld dat de vennootschap winst maakte, terwijl eigenlijk verlies werd gemaakt.

De uitspraak

De RvC wordt ook aansprakelijk gehouden. Van een commissaris mag worden verwacht dat hij op de hoogte is van de aard, de opzet alsmede de organisatie van de onderneming. De RvC is weliswaar niet zelf verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de administratie, maar het is volgens de rechtbank niet mogelijk om goed toezicht te houden op een onderneming wanneer dergelijke doorslaggevende informatie ontbreekt. Ook geldt dat de commissaris in beginsel mag afgaan op de juistheid van de informatie zoals verstrekt door het bestuur. Als er echter aanwijzingen zijn dat de informatie niet juist of niet volledig is, moet de commissaris van zijn bevoegdheden gebruik maken. Dat is hier niet gebeurd en de rechtbank oordeelt dan ook dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door de RvC.

Conclusie

Aan het toezicht door een commissaris worden steeds strengere eisen gesteld. De commissaris moet deugdelijk toezicht houden op het beleid van de vennootschap. Dat betekent ook dat een commissaris actief en kritisch de liquiditeitsprognoses en andere financiële stukken van de vennootschap moet bekijken. Als de commissaris reden heeft om aan te nemen dat de informatie die hem is verstrekt onjuist of onvolledig is, moet hij om aanvullende informatie vragen. Vervult een commissaris zijn taak niet naar behoren, dan loopt hij het risico dat hij bij faillissement door een curator aansprakelijk wordt gehouden voor het tekort in de boedel.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Deel dit bericht op .....Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone