Insolventie faillissement

Insolventie is een verzamelterm voor regelingen van financieel onvermogen. De term komt van het Latijnse “solvere” (=betalen). Met “in-” er voor gaat het dus om het niet (kunnen) betalen. Het Nederlands recht kent drie regelingen van insolventie. Faillissement, schuldsanering (WSNP, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en surseance van betaling.

Surseance van betaling wordt weinig toegepast. Naar huidig recht biedt deze regeling onvoldoende mogelijkheden om een gezonde situatie te creëren. Faillissementen en schuldsaneringen (WSNP) worden veelvuldig door rechtbanken uitgesproken. Faillissementen worden in veel gevallen onvrijwillig opgelegd. Schuldsaneringen worden alleen met medewerking van de schuldenaar uitgesproken.

De overheid houdt openbare registers bij van insolventies. U vindt deze via de Rechtspraak.