Erfrecht

Erfrecht heeft betrekking op de nalatenschap of erfenis van een overledene. Een nalatenschap wordt verdeeld onder de erfgenamen volgens wettelijke regels, maar vaak is er sprake van een testament waarin van die wettelijke regels wordt afgeweken. Bij de afwikkeling van een nalatenschap kan de notaris behulpzaam zijn. Lukt het hem niet om de erfgenamen tot elkaar te brengen, dan kan een advocaat hulp bieden. Anders dan een notaris kan een advocaat de belangen van een of meer van de erfgenamen behartigen en zo nodig tegen de andere erfgenamen optreden.

In een testament wordt vaak een executeur-testamentair benoemd. Dat is degene die namens de erfgenamen de nalatenschap beheert. Is er een executeur-testamentair dan kunnen de erfgenamen niet zonder zijn medewerking over de nalatenschap beschikken. Ook kunnen zij niet tegen elkaar procederen wanneer er een geschil is over de nalatenschap. Dat wordt nogal eens over het hoofd gezien en de procedure strandt dan op deze formaliteit.

Meer informatie vindt u op de website van de notaris.