Erfrecht

Erfrecht heeft betrekking op de nalatenschap of erfenis van een overledene. Een nalatenschap wordt verdeeld onder de erfgenamen volgens wettelijke regels. Vaak is er sprake van een testament waarin van die wettelijke regels wordt afgeweken. Een notaris kan bij de afwikkeling van een nalatenschap behulpzaam zijn. Als het hem niet lukt om de erfgenamen tot elkaar te brengen, dan kan een advocaat hulp bieden. Anders dan een notaris kan een advocaat de belangen van een of meer van de erfgenamen behartigen. Zo nodig kan hij voor een of meer erfgenamen tegen de anderen optreden.

In een testament wordt vaak een executeur-testamentair benoemd. Dat is degene die namens de erfgenamen de nalatenschap beheert. Als er een executeur-testamentair is benoemd dan kunnen de erfgenamen niet zonder zijn medewerking over de nalatenschap beschikken. Ook kunnen zij dan niet tegen elkaar procederen wanneer er een geschil is over de nalatenschap. Dat wordt nogal eens over het hoofd gezien en de procedure strandt dan op deze formaliteit.

Meer informatie vindt u op de website van de notaris.