Aansprakelijkheid van een commissaris bij faillissement

Niet alleen bestuurders, maar ook commissarissen worden steeds vaker aangesproken door de vennootschap of door de curator wegens onbehoorlijke vervulling van hun taak. In een uitspraak uit 2013 werd de commissaris aansprakelijk gehouden voor het tekort in de boedel van de failliete vennootschap.

Taak en aansprakelijkheid

De taak van de raad van commissarissen (RvC) is om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken binnen de vennootschap en de onderneming. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde. In een faillissement kan een commissaris door de curator van de failliete vennootschap worden aangesproken wanneer blijkt dat de hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Indien daarvan sprake is, kan een commissaris  net als een bestuurder aansprakelijk worden gehouden voor het tekort in de boedel.

De zaak

In deze zaak werden de commissarissen van de vennootschap (naast de bestuurders) hoofdelijk veroordeeld tot het tekort in de boedel van ongeveer twee miljoen euro. De administratie van de vennootschap was niet op orde. Behoorlijke begrotingen ontbraken en bovendien weken de begrotingen aanzienlijk af van de jaarrekeningen. Kwartaalrapportages waren er ook nauwelijks. Uit de kwartaalrapportages die wel werden gemaakt bleek niets van de dalende liquiditeit en de afnemende debiteurenstand. Bovendien ontdekte de RvC pas in februari 2006 een administratieve fout die tot gevolg had dat een groot deel van het boekjaar 2005 ten onrechte werd verondersteld dat de vennootschap winst maakte, terwijl eigenlijk verlies werd gemaakt.

De uitspraak

De RvC wordt ook aansprakelijk gehouden. Van een commissaris mag worden verwacht dat hij op de hoogte is van de aard, de opzet alsmede de organisatie van de onderneming. De RvC is weliswaar niet zelf verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de administratie, maar het is volgens de rechtbank niet mogelijk om goed toezicht te houden op een onderneming wanneer dergelijke doorslaggevende informatie ontbreekt. Ook geldt dat de commissaris in beginsel mag afgaan op de juistheid van de informatie zoals verstrekt door het bestuur. Als er echter aanwijzingen zijn dat de informatie niet juist of niet volledig is, moet de commissaris van zijn bevoegdheden gebruik maken. Dat is hier niet gebeurd en de rechtbank oordeelt dan ook dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door de RvC.

Conclusie

Aan het toezicht door een commissaris worden steeds strengere eisen gesteld. De commissaris moet deugdelijk toezicht houden op het beleid van de vennootschap. Dat betekent ook dat een commissaris actief en kritisch de liquiditeitsprognoses en andere financiële stukken van de vennootschap moet bekijken. Als de commissaris reden heeft om aan te nemen dat de informatie die hem is verstrekt onjuist of onvolledig is, moet hij om aanvullende informatie vragen. Vervult een commissaris zijn taak niet naar behoren, dan loopt hij het risico dat hij bij faillissement door een curator aansprakelijk wordt gehouden voor het tekort in de boedel.

Klik hier voor de volledige uitspraak.